Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yazdığı mektup ortaya çıktı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bugün yapılan olağan mali genel kurul toplantısında 'Aziz Yıldırım bana mektup gönderdi' şeklinde açıkladığı o mektubun içeriği belli oldu.

Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yazdığı mektup ortaya çıktı!
Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yazdığı mektup ortaya çıktı!
GİRİŞ 16.06.2019 20:23 GÜNCELLEME 16.06.2019 20:23
Bu Habere 11 Yorum Yapılmış

Eski başkan Aziz Yıldırım'ın mevcut başkan Ali Koç'a olağan mali genel kurulu toplantısı öncesi gönderdiği mektubun içeriği şu şekilde:

"16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi ile ilgili olarak aşağıda yazılı düşüncelerimi sizinle paylaşmayı gerekli görmekteyim. Sizin de malumunuz olduğu üzere yüz yıllık dev bir çınar olan kulübümüz, bir yandan Türk Medeni Kanunu'nda (TMK) dernekler için öngörülen düzenlemelere, bir yandan da Tüzük düzenlemelerine tabidir. Ayrıca yüz yıllık yaşamı boyunca Kulübümüzün tarafı olduğu davalar neticesinde verilen mahkeme kararları ve uygulamalar da Kulübümüzün faaliyetlerine yön vermektedir.

Aşağıda değerlendirmenize sunduğum düşüncelerim herhangi bir kişisel endişe ya da kaygıya dayalı olmayıp, tamamen kulübümüzün yüksek menfaatleri noktasında tarihe not düşmek gayesi ile bir ikaz niteliği taşımaktadır. Bu düşüncelerimin takdir ve değerlendirmesi tarafınıza ait olacaktır.

2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Gündeminin 5. maddesi '5-Denetim Kurulu Raporunun okunması' şeklindedir. Gündemin 8. maddesi '8-Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması' 9. maddesi ise '9-Denetim Kurulu'nun ibra edilmesinin Genel Kurul üyelerimizin oylarına sunulması' şeklindedir. Görüldüğü üzere Gündemin 5. maddesi ile Genel Kurulda okunması öngörülen denetim kurulu raporu için belirlenmiş herhangi bir tarih aralığı bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Gündemin 8. ve 9. maddeleri ile Genel Kurula ibra oylamasına sunulan dönem içinde herhangi bir tarih aralığı belirlenmemiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünün, Denetleme Kurulu başlıklı 4. Bölümünün, Görev ve Yetkileri başlıklı, 44 maddesinde; Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri sıralanmış olup, 44. maddenin 1/(c) fıkrasında denetleme kurulunun; 'gündeminde seçim maddesi bulunan Genel Kurul'un yapılacağı ayın başına kadar geçen süre içinde, ek denetim raporu hazırlayarak yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi hususunda açık ve kesin görüşünü Genel Kurul'a sunar' şeklinde bir görev ve yetkisi düzenlenmiştir. 2 Haziran 2018 tarihinde, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan genel kurul toplantısında, Tüzüğümüzün 44/1(c) maddesi gereğince düzenlenen 'ek rapor' denetim kurulu üyemiz Doğan Yeşin tarafından okunmuştur. Gündemin 8. maddesine gelindiğinde Genel Kurul Başkanlık Divanı adına Başkan Sayın Vefa Küçük herhangi bir tarih aralığı belirtmeksizin yönetim kurulunun ibrasını oylamaya sunmuş, genel kurul çoğunluğu yönetim kurulunun ibrası yönünde oy kullanmıştır. Ardından gündemin 9. maddesinde Genel Kurul Başkanlık Divanı adına Başkan Sayın Vefa Küçük herhangi bir tarih aralığı belirtmeksizin denetim kurulunun ibrasını oylamaya sunmuş, genel kurul çoğunluğu denetim kurulunun ibrası yönünde oy kullanmıştır.

TMK.mad.83'de dernek genel kurul kararlarına karşı üyelerce açılacak iptal davasına ilişkin süre ve usul düzenlenmiştir. TMK.mad.83'de belirlenmiş süre içerisinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar aleyhine TMK m. 83'e uygun olarak, iptal davası açılmamış olup, genel kurul kararları bu şekilde kesinleşmiştir.

2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Gündeminin 5. maddesinde '5-Bir önceki Denetim Kurulu'nun Tüzüğün Madde 44/1 (c) fıkrası uyarınca hazırladığı Ek Denetim Kurulu Raporu'nun okuması', Gündemin 8. Maddesinin a.bendinde'a.01 Ocak 2018-04 Haziran 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı bir önceki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması', Gündemin 9. maddesinin a.bendinde   'a.01 Ocak 2018-04 Haziran 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı bir önceki Denetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibra edilmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması' şeklinde gündem maddeleri olduğu görülmektedir.

Tüzüğümüzün 44/1 (c) maddesinde, denetleme kurulunun, gündeminde seçim maddesi bulunan genel kurulun yapılacağı ayın başına kadar geçen süre için ek rapor hazırlayacağı düzenlenmiştir. 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26-27 Mayıs 2018 tarihinde yapılması planlanmış olup, bu tarihte çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantı 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde yapılmıştır. Bu itibarla denetleme kurulunun hazırlayacağı ek raporun, 01Ocak 2018 -1 Mayıs 2018'e kadar olan dönemi kapsar şekilde hazırlanması Tüzük hükmüdür. Nitekim buna uygun şekilde 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı için Denetleme Kurulu tarafından (Genel Kurul için belirlenmiş ilk toplantı gününe yani 26-27 Mayıs 2018 tarihine nazaran) 01.01.2018-30.04.2018 tarihleri arasına kadar olan döneme ilişkin Ek Rapor hazırlanmıştır. Bu rapor, genel kurulda üyelere okunmuş ve ibraya sunularak oylanmıştır.

Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı tarafından, herhangi bir tarih aralığı belirtilmeksizin oylamaya sunulan ibranın, Denetleme Kurulu tarafından genel kurulda okunan rapor dönemlerini kapsadığı aşikardır. Kaldı ki Tüzüğün 22. maddesinin (2) nolu paragrafında 'başkan ve yönetim kurulu seçiminin yapılacağı olağan ve olağanüstü seçimli genel kurul gündeminde yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve bu kurulların ibra edilmesi şarttır' denmektedir.  Görüleceği üzere Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğünde, gündeminde seçim bulunan olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında okunup, görüşülmesi gereken 'denetim kurulu raporu' tek bir rapor olarak ifade edilmiş, raporlar şeklinde çoğul bir ifade kullanılmamıştır. Bu yüzden esasen genel kurulda ibra için oylanacak rapor tek bir rapordur. Nitekim, Tüzüğün, 44/1.(c) maddesinde de bu madde tahtında düzenlenen raporun 'ek rapor' olduğu açıkça yazılmıştır. Ek Rapor, Raporun bir ekidir. Rapor ve eki olan rapor genel kurul toplantısında okunmuş ve Tüzüğe uygun olarak ayrı ayrı tarih aralığı belirtilmeksizin ibra için oya sunulmuş ve bu şekilde oylanmıştır. Ayrıca 22. maddenin (2) nolu bendinde yazılı düzenleme dairesinde bir an için 01.01.2018-30.04.2018 dönemleri arasındaki faaliyetlerinden dolayı yönetim ve denetleme kurulunun ibrasının (ayrıca) oylanmadığının düşünülecek olması halinde, 3 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimin, yapılabilmesinin ön şartının da yerine getirilmediğinin kabulü gerekecektir. Bunun kabulü hiçbir şekilde mümkün değildir. Zira 3 Haziran 2018 tarihinde kulübümüz, Tüzükteki tüm şartları sağlayarak, usulüne ve Tüzüğe uygun olarak seçimlerini yapmıştır.

Yukarıda da izah edildiği üzere TMK m.83' de, dernek genel kurul kararlarına karşı açılacak iptal davasına ilişkin usul ve süreler düzenlenmiş olup, bu süreler geçirilmiş olmakla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Kararları kesinleşmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Kararlarına karşı, Tüzüğe, Yasa ve İyi niyet Kurallarına aykırılık iddiasının olması halinde bu iddia ancak TMK düzenlemeleri gereğince açılacak iptal davasına konu olabilecektir. Bunun yerine kesinleşmiş genel kurul kararının sonuçlarının, sonradan alınmış bir yönetim kurulu kararına dayalı olarak gündem maddesi tesisi ile değiştirilebilmesi artık hukuken mümkün değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2017 Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, 01.01.2017-30.04.2018 tarihine kadar olan faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ve denetleme kurulları ibra edilmiş olup, bu hususun yeniden oylanması artık mümkün değildir. Tüzüğün 44/1 (c) maddesindeki düzenlemenin genişletilerek, ek rapor ile genel kurul ibrasına sunulan 01.01.2018-30.04.2018 tarih aralığının Tüzük düzenlemesine aykırı olarak 3 Haziran 2018 tarihini de kapsar şekilde genişletilmesi de mümkün değildir. Bu durum, 01.01.2018-30.04.2018 tarihlerine ilişkin denetleme kurulu raporunun genel kurulda okunmuş olduğuna ilişkin tespit ile de çelişmektedir. Kaldı ki 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nde yazılmış olduğu şekilde (önceki dönem) denetleme kurulu tarafından hazırlanmış 01.11.2018-03.06.2018 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bir denetleme kurulu raporu da bulunmamaktadır. (Önceki dönem) denetleme kurulu tarafından böyle bir rapor hazırlanabilmesine olanak da bulunmamaktadır.

Keza Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'nde yazılı düzenlemelere göre 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi'nde yazılı olduğu şekilde Başkan ve Yönetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası da söz konusu değildir. Tüzük düzenlemeleri, görev ayrımı yapmaksızın Yönetim Kurulunun ibrasını öngörmektedir. Tüzüğümüzün 34. Maddesinde '...Yönetim Kurulu, üç (3) yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen bir Başkan ile ondört (14) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur...' hükmü dikkate alındığında Başkan'ın da yönetim kurulunun bir parçası ve üyesi olduğu, Yönetim kurulu hakkında verilen kararların Tüzüğün 34/1. Maddesi gereğince Kulüp Başkanı içinde geçerli olacağı aşikardır. Hal böyleyken Başkan ve Yönetim Kurulu için ayrı ibrayı öngören gündem maddesi bu şekli ile Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'ne aykırıdır.

Ayrıca Kulübümüzün, önceki yıllarda yapılan seçimli olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında da denetleme kurulu tarafından hazırlanan rapor ve ek rapor, tek bir rapor olarak okunmuş, görülmüş ve tek gündem maddesiyle genel kurula ibra için sunulmuştur. Bu genel kurullar hakkında üyelerimiz tarafından açılan iptal davaları ilgili yargı organlarınca reddedilmiş ve söz konusu davalar kulübümüz lehine sonuçlanmıştır. 2018 Olağan Genel Kurul Gündemi'nde yukarıda açıkladığım, önceki dönemlerde yargı tarafından denetimi yapılmış ve bu şekilde tüzüğe ve hukuka uygunluğu aşikar olan, onlarca yıllık genel kurul pratiğimizin aksine bir yöntem geliştirilmiş olması Türk Medeni Kanunu'na, Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü'ne ve yargı içtihatlarına açıkça aykırıdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda, yersiz ve gereksiz bir tartışmaya mahal vermemek düşüncesi ile tarafınıza ilettiğim düşüncelerim çerçevesinde konunun değerlendirilmesini rica ederim.'

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR
YORUMLAR 11
 • Ferudun 8 ay önce Şikayet Et
  Üniversite sinavinda sozelde cikan sorular gibi oku oku bitmiyor ve isin en garibi okudukdan sonra bir sey anlasilmiyor :)
  Cevapla
 • isimsiz 8 ay önce Şikayet Et
  daha basında bıraktım zaten okumayı dırek yorumlara gectım
  Cevapla
 • Ayse 8 ay önce Şikayet Et
  Fenerbahce tertemiz bir sayfa acti o sayfada aziz yildirimin ismini istemiyoruz artik hepimizi birbirimize düsman etti..burda kimsenin agziyla yazmiyorum.fanatik besiktas taraftariyim
  Cevapla
 • adalet 8 ay önce Şikayet Et
  Fb varlık sebebi olan gs nin yönetim şekline baksın. Belki biraz düzelirler.
  Cevapla
 • Akıncı Imam 8 ay önce Şikayet Et
  Galatasaray batmisken fener uçuyordu. Galatasaray'a devlet tarafından yapılan kıyak kimseye yapılmadı. Devlet kasasına elleri açacağı gün de yakın yine izleyin görün...
  Cevapla
 • orhan 8 ay önce Şikayet Et
  bu çooooooook fazla iddialı bir tespit.
  Cevapla
 • vatandas 8 ay önce Şikayet Et
  Galatasa takımdır Galatasaray.rayın stadı DEVLETİN.. En çok vergi borcu silinen takımdır Galatasaray.
  Cevapla
 • vatandas 8 ay önce Şikayet Et
  Galatasaray mı ? Galatasaray'a herkes üye olamaz.. Fenerbahçe halka açık bir kulüptür..İnternette önce kulüplerin tüzüklerini okuyun , bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın.
  Cevapla
 • Osmanlı torunu 8 ay önce Şikayet Et
  Valla adam diyor ki.. Ben başkanlığımın sonuna kadar gelir gider dengesiyle ve yatırımlarımla ibra edildim.. Benim üstümden nemalanmaya çalışmayın... Ben başkanlığım boyunca ibra edildim.. Hem devlet tarafından onaylı hemde Fenerbahçe tarafından... Bana çamur atmayın demek istiyor
  Cevapla
 • zafer 8 ay önce Şikayet Et
  Bu nasıl mektup aziz başkan destan yazmış.Nasıl dilencilik yapılır onu yazmış madde madde:)) beter olun
  Cevapla
 • Ayse 8 ay önce Şikayet Et
  Haklisin destan yazmis sahtekarligin destanini silah kacakciligi hakem fotbol tehtidi hepsini saysam rekor kitabina yazilir
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle